„Slavíme a rozdáváme dárky“

Výhry

 • 1. místo – 2x VIP vstupenka do zákulisí na akci organizovanou eventovou agenturou Dream PRO během roku 2020 + foto s vystupujícími umělci
 • 2. místo – 2x VIP vstupenka na akci organizovanou eventovou agenturou Dream PRO během roku 2020
 • 3. místo – 2x volná vstupenka na akci organizovanou eventovou agenturou Dream PRO během roku 2020

Pravidla a podmínky reklamní soutěže „Slavíme a rozdáváme dárky“

1. ORGANIZACE SOUTĚŽE

1.1. Organizátor Soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže „Slavíme a rozdáváme dárky“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost Dream PRO, s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapsané pod č. 198981, odd. C u Městského soudu v Praze (dále pouze jako Organizátor) Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky. 

1.2. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má trvalé bydliště na území České republiky a která splní tyto podmínky soutěže (dále pouze jako Soutěžící). Počet soutěžních příspěvků od jednoho Soutěžícího je limitován na jednu fotku (příspěvek s fotkou dárku). Pokud soutěžící publikuje více příspěvků, bude se za platný považovat pouze příspěvek, který je publikován dříve. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu k Organizátorovi Soutěže a osoby blízké těmto osobám či osoby spolupracující na této Soutěži. Soutěžící je seznámen s podmínkami a účastí v Soutěži. Soutěžící projevuje svou vůli být Podmínkami vázán. 

2. PRINCIPY SOUTĚŽE

2.1. Soutěžní příspěvek 

Na Instagramový profil https://www.instagram.com/ soutěžící vloží fotku s Dream PRO dárkem (který může získat do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání zásob) a označí ji hashtagem  #DreamPro20let. 5 soutěžních příspěvků s nejvyšším počtem likes postupuje do finále. Finále trvá po dobu jednoho měsíce od 01. 12. 2019 do 31. 12. 2019, kdy soutěžící může navýšit dosud získaný počet likes o další. Vyhrávají tři příspěvky s finálním nejvyšším počtem likes.

 • 1. kolo od 14. 06. 2019 do 30. 11. 2019
 • 2. kolo od 01. 12. 2019 do 31. 12. 2019

2.2. Podmínky účasti v Soutěži

 Podmínkou účasti v Soutěži je dodržení těchto bodů: 

 1. Soutěžící musí nejprve na webu www.dreampro.cz poptat službu, program, umělce nebo produkt z půjčovny. Objednávka musí proběhnout do konce roku 2019 a služba musí být realizována nejpozději do konce června 2020.
 2. V rámci své objednávky získá Dream PRO dárek (úměrně k výši objednávky) - míč, hrnek, tužku, parkovací hodiny, klíčenku, škrabku do auta, a jiné
 3. Se získaným dárkem se vyfotí 
 4. Vloží na Instagramový profil fotku s Dream PRO dárkem s hashtagem  #DreamPro20let

2.3. Určení výherce Soutěže

5 soutěžních příspěvků s nejvyšším počtem likes postupuje do finále – 30.11.2019. Výherci se stávají soutěžící, jejichž příspěvky získají 31.12.2019 nejvyšší počet likes.

V případě zapojení se do soutěže Soutěžící automaticky souhlasí, že v případě výhry bude zveřejněno jeho jméno, příjmení a odkaz na jeho Instagram profil.

2.4. Doba trvání Soutěže 

Soutěž probíhá v období od 14. 06. - 31. 12. 2019 a končí ve 23:00 posledního dne trvání Soutěže („Ukončení Soutěže“).

2.5. Vyhlášení Soutěže

Soutěž bude ukončena 31.12.2019 ve 23:00. Vyhodnocení nastane do 07.01.2020. Organizátor zveřejní jméno a příjmení vítěze v na Instagramu https://www.instagram.com/dreampro_event/ a webu www.drampro.cz. Pokud se výherce neozve do 10 kalendářních dnů ode dne zveřejnění vítězů, bude automaticky kontaktován další výherce a výhra propadá v jeho prospěch. Na stanovení druhého (a případně dalšího) výherce budou uplatněna stejná pravidla jako u výherce prvního. Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny těchto pravidel, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob, nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo sociální sítě Instagram.

2.6. Ceny a jejich předání 

 • 1. místo – 2x VIP vstupenka do zákulisí na akci organizovanou eventovou agenturou Dream PRO během roku 2020 + foto s vystupujícími umělci
 • 2. místo – 2x VIP vstupenka na akci organizovanou eventovou agenturou Dream PRO během roku 2020
 • 3. místo -  2x volná vstupenka na akci organizovanou eventovou agenturou Dream PRO během roku 2020

Výherce se musí ohlásit do deseti kalendářních dnů. Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Cenu obdrží výherce prostřednictvím České pošty jako doporučené psaní. Nepodaří-li se Cenu předat bez zavinění na straně Organizátora, uplatní se postup popsaný v čl. 2.5.

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Odesláním fota (komentáře) a vstupem do soutěže Soutěžící Organizátorovi vyjadřuje souhlas s právem Organizátora s bezplatným využitím jejich osobních údajů, obrázkových a zvukových záznamů týkajících se Soutěžícího a jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení a Organizátor je tak oprávněn Soutěžícího, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím e-mailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu Soutěžícího. Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Právo Organizátora měnit Podmínky Soutěže 

Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit tyto Podmínky. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadnou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným Soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpověď (komentář) nepovažuje a výherní. 

3.3. Právní rámec

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jeho právní úpravou. 

3.4. Oprávnění Organizátora 

Ve všech sporných otázkách týkajících se Soutěže je posouzení sporné situace vyhrazeno Organizátorovi. 

4. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli Soutěžícímu jakékoli jiné závazky a těmto z účasti na Soutěži nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

5. ÚČINNOST A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK

Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových stránkách www.dreampro.cz. Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 14.06.2019 Tyto Podmínky jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání Soutěže na webové stránce www.dreampro.cz. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram. Společnost Instagram Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

Soutěžní předměty

soutezni predmet
soutezni predmet
soutezni predmet
soutezni predmet
soutezni predmet
soutezni predmet
soutezni predmet
soutezni predmet
soutezni predmet
soutezni predmet
soutezni predmet
soutezni predmet